Baş sahypa« BÄŞINJI BÖLÜM AHLAK » Musulman haýalydyr

Ýazgarmagy zerur bolan zatlara gynanmak uly duýgudaşlykdyr.
Bu duýgy utandyrjak hereketlerden saklar. Soňunda ýüzüniň gyzarmagyna sebäp boljak işlerden uzak durmagyna elter.
Adam diňe ynsanlardan däl, eýsem Alladan utanmaly, hiç kimiň görmedik pynhan bir ýerinde ýaramazlyk etmäge synanyşmaly däldir. Çünki, nirede bolsak bolalyň, Alla bizi görer, sözlerimizi eşider we eden işlerimizi biler.
Ýaramazlyklaryň öňüni alýan utanma duýgusy imanyň esasy talabydyr.
Pygamberimiz:
-    “Haýa, ýagny utanç imandandyr” (Buhary, Iman, 15; Müslim, Iman, 12) diýip belläpdir.