Baş sahypa« BÄŞINJI BÖLÜM AHLAK » Musulman dartgynly durmaz

Bütin musulmanlar dogandyrlar. Doganlaryň özaralarynda dartgynly (kineli bolmagy, bellik: nejatdin.de) durmagy, öýke-kineli bolmagy oňyn däldir. Dartgynlylyk doganlyk duýgularyny gowşadýar, köpçüligiň agzybirligine zyýan ýetirýär.
Pygamberimiz:
-    “Bir musulmanyň din dogany bilen üç günden artyk gepleşmezligi, dartgynly bolmagy halal bolmaz.” (Buhary, Edeb, 62; Müslim, Birr, 8)
-    “Bir adam musulman dogany bilen bir ýyllap gepleşmese, onuň ganyny döken mysaly günä iş eden hasaplanylar.” (Ebu Dawud, Edeb, 55)