Baş sahypa« BÄŞINJI BÖLÜM AHLAK » Musulman nebsine eýedir

Bir adam pygamberimizden:
“Maňa bir maslahat berseňizläň”- diýen. Pygamberimiz:
“Asla gahar-gazaba münme!” diýipdir we özünem üç sapar gaýtalapdyr. (Ebu Dawud, Edeb, 3)
Pygamberimiz: “Siziň pikiriňizçe, pälwan kimdir?- diýip sorapdyr. Şol ýerde bolan- laryň käbiri “adamlaryň ýeňip bilmedik kişisidir” diýip jogap beripdirler. Onda pygamberimiz:
“Ýok, beýle däl, hakyky pälwan gahar-gazaba münüp, nebsine eýe bolandyr, gaharyna döz gelendir.” (Buhary, Edeb, 76) diýipdir.