Baş sahypa« BIRINJI BÖLÜM YNANÇ » Amal depderi (Hasapbat depderi)

Magşar ýerinde ýygnanan adamlara bu dünýäde özleriniň eden ýagşylyklary we ýamanlyklary ýazylan hasabat depderini paýlanjakdyr. Dünýäde Kiramen kätibin perişdeleriniň ýazyp taýýarlan bu depderlerinde adam öz ýaşan döwründe ýagşydan ýamandan näme eden bolsa, olaryň baryny şondan tapjakdyr we “Bize heläket bolgaý neneňsi bir kitap eken, hiç hili zady-da unutmandyr (näme eden bolsak), baryny mesa mälim edip, ýazyp goýupdyr...”( Kehf : 49) diýjekdirler. Bu depderler jennetlik bolanlara sag taraplaryndan, jähennemlik bolanlaryn bolsa sol taraplaryndan beriljekdir we “Kitabyňy oka, bu gün saňa hasap soragy hökmünde öz nebsiň ýeterlikdir.”(Isra: 14) diýiljekdir.